Versie 1.0
Baarn, 1 Maart 2019

Geldend voor alle activiteiten van Wintertuin Experience, Heemskerklaan 25, 3742 AK te Baarn

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.Wintertuin Experience: de onderneming in de vorm van een Besloten Vennootschap, gevestigd aan de Heemskerklaan 25 te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70687897.

b. Escaperoom Elixir en Tuingames: bedrijfsonderdelen van Wintertuin Experience en als zodanig geregistreerd als handelsnaam van Wintertuin Experience bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70687897..

c. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en arrangementen die door Wintertuin Experience worden georganiseerd, waaronder vooraf samengestelde experiences en spellen, maatwerk arrangementen, trainingen en reizen.

d.Opdrachtgever: alle bedrijven, particulieren en anderen die gebruik maken van de diensten van Wintertuin Experience.

e.Contactpersoon: de natuurlijke persoon die de opdrachtgever vertegenwoordigt.

f. Deelnemer: iedereen die actief dan wel passief deelneemt aan een door Wintertuin Experience georganiseerde activiteit.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de activiteiten van Wintertuin Experience.

2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend als zij schriftelijk door Wintertuin Experience zijn aanvaard. Deze voorwaarden prevaleren boven (algemene) voorwaarden die door de opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard.

Artikel 3 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1 Aan de hand van wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever wordt door Wintertuin Experience een offerte opgemaakt, welke één of meerdere voorstellen voor een activiteit bevat, inclusief prijsindicaties, programmabeschrijving en indien van toepassing locatievoorstel.

3.2 Alle offertes van Wintertuin Experience zijn vrijblijvend.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op basis van beschikbaarheid van de eventueel in de offerte genoemde locaties.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand door terugzending door de contactpersoon van een ondertekende opdrachtbevestiging.

3.5 De contactpersoon die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.6 Indien de contactpersoon niet bevoegd is de opdrachtgever te vertegenwoordigen, zal Wintertuin Experience hem of haar aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade. 

Artikel 4 INTELLECTUEEL EIGENDOM EN OP MAAT GEMAAKTE SPELLEN/ TRAININGEN

4.1 Het auteursrecht en intellectueel eigendom van door Wintertuin Experience bedachte en/of samengestelde activiteiten en onderdelen daarvan ligt bij Wintertuin Experience. Inhoud, opzet, gameplay en (deel)opdrachten van door Wintertuin Experience op maat gemaakte games en trainingen blijven zodoende te allen tijde eigendom van Wintertuin Experience.

4.2 Specifiek voor één bepaalde opdrachtgever – en als zodanig expliciet overeengekomen – op maat gemaakte games en trainingen zullen niet door Wintertuin Experience aan andere klanten worden aangeboden of in hun geheel in andere situaties worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de oorspronkelijke opdrachtgever.

4.3 Spelelementen en (deel)opdrachten uit door Wintertuin Experience op maat gemaakte games en trainingen kunnen zijn hergebruikt en/of worden hergebruikt in andere Wintertuin Experience games en trainingen.

Artikel 5 VERSTREKTE INFORMATIE, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

5.1 Voor trainingen en – indien overeengekomen – op maat gemaakte games van Wintertuin Experience is opdrachtgever gehouden alle gegevens, bescheiden en relevante (achtergrond)informatie die Wintertuin Experience nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen. Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd.

5.2 Alle informatie die uit de samenwerking tussen Wintertuin Experience en een opdrachtgever voortkomt, inclusief datgene wat tijdens een training met aanwezige deelnemers besproken wordt of anderszins ter tafel komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Hierover wordt in geen geval aan derden – tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever en deelnemer(s) – gerapporteerd. Alle medewerkers en trainers van Wintertuin Experience hebben zich aan deze geheimhouding verplicht.

5.3 Tijdens een spel of training met meerdere deelnemers zijn alle deelnemers, evenals trainers en begeleiders van Wintertuin Experience evenals eventueel door Wintertuin Experience ingehuurde derden, verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij in het kader van spel of training over andere deelnemers te weten komen. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van spel of training bestaan. Deelnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele materiële en immateriële schade die voortkomt uit het schenden van deze geheimhouding. Wintertuin Experience sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.

Artikel 6 WETENSCHAP VAN RISICO

Opdrachtgever c.q. contactpersoon die de opdrachtbevestiging heeft ondertekend, verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Wintertuin Experience te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 7 PRIJZEN EN BETALING

7.1 De in een offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.2 De in een offerte aangegeven prijzen zijn – tenzij expliciet in de offerte anders aangegeven of overeengekomen – exclusief consumpties, locatiekosten (zoals eventuele zaalhuur) en eventuele kosten van het op maat maken van games of trainingen.

7.3 Variabele kosten, zoals tijdens uitvoering van de activiteit door deelnemers genuttigde consumpties, worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van nacalculatie achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

7.4 Betaling geschiedt op basis van een door Wintertuin Experience toegezonden factuur; betaling dient te geschieden binnen twee weken na dagtekening van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

7.5 Bij niet tijdige betaling doet Wintertuin Experience een betalingsherinnering toekomen. Wintertuin Experience heeft het recht het factuurbedrag bij de betalingsherinnering te verhogen met administratiekosten van 25 euro. De opdrachtgever heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen te voldoen. Na deze periode heeft Wintertuin Experience het recht een incassobureau in te schakelen, waarbij de kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

 

Artikel 8 ANNULERING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 De opdrachtgever c.q. contactpersoon heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen:

  1. waar het een activiteit betreft voor een groep kleiner dan 20 personen kan kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voor uitvoering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij opzegging zullen aantoonbare en reeds overeengekomen kosten die op dat moment reeds voor de uitvoering van de overeenkomst door Wintertuin Experience zijn gemaakt, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Ad a. Bij opzegging door de opdrachtgever c.q. contactpersoon minder dan twee weken voor de datum van uitvoering van de overeenkomst geldt het volgende:

– bij opzegging tussen twee weken en drie dagen voor uitvoering van de overeenkomst, heeft Wintertuin Experience het recht een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever met inachtneming van reeds verrichte werkzaamheden en de grond van de opzegging.

– bij opzegging tussen drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en de dag zelf, heeft Wintertuin Experience het recht 50% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

– bij opzegging op de dag van de uitvoering van de overeenkomst, heeft Wintertuin Experience het recht 100% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

  1. waar het een activiteit betreft voor een groep groter dan 20 personen kan kosteloos worden geannuleerd tot vier weken voor uitvoering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij opzegging zullen aantoonbare en reeds overeengekomen kosten die op dat moment reeds voor de uitvoering van de overeenkomst door Wintertuin Experience zijn gemaakt, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Ad b. Bij opzegging door de opdrachtgever c.q. contactpersoon minder dan vier weken voor de datum van uitvoering van de overeenkomst geldt het volgende:

– bij opzegging tussen vier weken en twee weken voor uitvoering van de overeenkomst, heeft Wintertuin Experience het recht een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever met inachtneming van reeds verrichte werkzaamheden en de grond van de opzegging.

– bij opzegging binnen twee weken en drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en de dag zelf, heeft Wintertuin Experience recht 50% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

– bij opzegging tussen drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en de dag zelf, heeft Wintertuin Experience recht 75% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

– bij opzegging op de dag van de uitvoering van de overeenkomst, heeft Wintertuin Experience recht 100% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst ten aanzien van de inhoud van het programma kunnen tot twee weken voor uitvoering van de activiteit voor zover redelijkerwijs mogelijk door Wintertuin Experience worden aangebracht. Alle aan deze wijzigingen verbonden kosten en prijsverhogingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven tot uiterlijk een week voor uitvoering van de activiteit. Als de prijs van de activiteit geheel of gedeeltelijk is bepaald op basis van een prijs per deelnemer, wordt de prijs van de activiteit dienovereenkomstig aangepast, doch minimaal op basis van 90% van het in de overeenkomst genoemde aantal deelnemers. Als opdrachtgever verzuimt een wijziging in het aantal deelnemers aan Wintertuin Experience door te geven, is opdrachtgever gehouden het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium te betalen.

8.4 Als na ondertekening van de opdrachtbevestiging wijzigingen noodzakelijk zijn vanwege beschikbaarheid van de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden, is Wintertuin Experience gehouden de opdrachtgever een geschikt alternatief aan te bieden.

 

 

Artikel 9 UITVOERING DOOR WINTERTUIN EXPERIENCE/ BELEEF!TEAMTRAINING

9.1 Wintertuin Experience verplicht zich de activiteiten uit te voeren conform de overeenkomst.

9.2 Wintertuin Experience verplicht zich de activiteiten uit te voeren naar beste inzicht en vermogen.

9.3 Wintertuin Experience behoudt zich het recht voor om gedurende de uitvoering van de activiteiten aanpassingen te doen teneinde de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen.

9.4 Voor de uitvoering van de activiteiten kan Wintertuin Experience gebruik maken van derden.

Artikel 10 VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMER EN DOOR DEELNEMER(S) VEROORZAAKTE SCHADE

10.1 De deelnemers aan een activiteit van Wintertuin Experience dienen gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Wintertuin Experience als door Wintertuin Experience ingehuurde leveranciers) op te volgen.

10.2 De deelnemers aan een activiteit van Wintertuin Experience dienen de voor de uitvoering van de activiteit ter beschikking gestelde materialen met gepaste zorgvuldigheid te behandelen. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat deze materialen na de activiteit weer bij Wintertuin Experience worden ingeleverd.

10.3 De deelnemers aan een activiteit van Wintertuin Experience zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van ter plaatse geldende wetten en regels, zoals geldende verkeersregels.

10.4 Wanneer tijdens een activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van desbetreffende deelnemer c.q. opdrachtgever.

10.5 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers aan een activiteit van Wintertuin Experience zullen, voor zover niet op de dader(s) te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

10.6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid: zie artikel 5.3

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Wintertuin Experience voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een activiteit, is steeds beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

11.2 Mocht hetgeen is bepaald in lid 1 in rechte geen stand houden, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de totale deelnameprijs dat voor de activiteit(en), in het kader waarvan de schade is toegebracht, in rekening is gebracht.

11.3 Aansprakelijkheid van Wintertuin Experience voor gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

11.4 Wintertuin Experience is niet aansprakelijk voor zover de opdrachtgever zich terzake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde, danwel op haar eigen verzekeringsmaatschappij, kan verhalen. Onder derden wordt in dit verband onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan derden die (deels) betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit(en).

11.5 Wintertuin Experience is voorts niet aansprakelijk indien zij heeft geconstateerd dat één of meer deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens de activiteit(en), als gevolg van welk alcoholgebruik de schade is ontstaan. Toestemming van Wintertuin Experience om alcohol te nuttigen voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Wintertuin Experience hiermee aansprakelijkheid erkent in geval van schade en/of letsel.

 

 

Artikel 12 (NIET-)NAKOMING EN OVERMACHT

Wintertuin Experience kan zonder enige schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever de uitvoering opschorten, de overeenkomst deels nakomen of in zijn geheel ontbinden, indien:

– de opdrachtgever zich op een manier gedraag die Wintertuin Experience belet de overeengekomen activiteiten uit te voeren,

– overmacht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend belet. Onder overmacht wordt verstaan alle zaken die buiten de invloedssfeer van Wintertuin Experience liggen of redelijkerwijs geacht worden buiten die invloedssfeer te liggen,

– de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 13 KLACHTEN

13.1 Een door de opdrachtgever c.q. contactpersoon geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 7 dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Wintertuin Experience of de door Wintertuin Experience ingeschakelde dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de activiteit, moet dit onverwijld worden gemeld bij Wintertuin Experience.

13.2 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, kan de deelnemer zich schriftelijk wenden tot Wintertuin Experience. Klachten dienen binnen een week na uitvoering van de activiteit schriftelijk bij Wintertuin Experience te zijn ingediend om voor afhandeling in aanmerking te komen.

Artikel 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 De opdrachtgever die niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht, heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.

14.2 Op iedere overeenkomst tussen Wintertuin Experience en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 GEBRUIK VAN (PERSOONS)GEGEVENS EN FOTO’S

15.1 De door de opdrachtgever c.q. contactpersoon verschafte (persoons)gegevens worden door Wintertuin Experience geregistreerd om een optimale uitvoering van de overeengekomen activiteiten te waarborgen. Behoudens waar dit naar het oordeel van Wintertuin Experience noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeengekomen activiteiten, zal Wintertuin Experience de persoonsgegevens van de deelnemer niet zonder diens toestemming aan derden ter beschikking stellen.

15.2 Wintertuin Experience kan de geregistreerde gegevens ook na uitvoering van de overeengekomen activiteiten gebruiken voor informatieverschaffing over Wintertuin Experience, haar activiteiten of aanbiedingen, tenzij door opdrachtgever c.q. contactpersoon schriftelijk aan Wintertuin Experience wordt aangegeven dat de verstrekte gegevens niet voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.

15.3 Eventueel door Wintertuin Experience tijdens activiteiten gemaakte foto’s kunnen na de activiteit(en) gepubliceerd worden op de website van Wintertuin Experience, of op social media pagina`s van Wintertuin Experience. Deze foto’s kunnen achteraf voor promotionele en marketingdoeleinden van de activiteiten van Wintertuin Experience worden gebruikt.

Baarn, 1 Maart 2019

Neem voor vragen contact op met Karen Sikkema van Wintertuin Experience via email.

Start typing and press Enter to search